Ločitev je postopek, v katerem zakonca razvežeta svojo zakonsko zvezo ter tako uradno zaključita svoj zakon. Obstaja več različnih vrst ločitev, med katerimi sta najbolj znani sporazumna in nesporazumna ločitev. Pred začetkom postopka ločitve je priporočljivo, da se zakonca temeljito seznanita z vsemi prednostmi in slabostmi različnih oblik ločitve ter poskušata doseči sporazum o bistvenih vidikih svojega življenja po ločitvi.

Kako poteka ločitev, če gre za sporazumno obliko?

Sporazumna ločitev se v praksi najpogosteje zaključi veliko hitreje. Vsak odvetnik bo zakoncema svetoval, da se skušata dogovoriti o elementih, kot so delitev premoženja, plačevanje preživnine in podobno. Če se zakonca sporazumno ločita, v večini primerov ni nujno, da v procesu sodeluje odvetnik. Iz tega izhaja, da je proces stroškovno učinkovitejši ter se izvede lažje in hitreje. Prvi korak sporazumne ločitve je, da zakonca na sodišču oddata predlog za ločitev. Priloge k predlogu morajo vsebovati pisne dogovore med zakoncema o bistvenih prej omenjenih sestavinah. Eden izmed najpomembnejših dogovorov je dogovor o skrbi in vzgoji skupnih mladoletnih otrok.

Ločitev

V grobem so stroški sporazumne ločitve odvisni od notarske tarife. V večini primerov ti stroški znašajo od 50 pa vse do 600 €. Poleg omenjene tarife je strošek odvisen tudi od višine skupnega premoženja. Zakonca morata poravnati tudi stroške sodne takse, ki znašajo 40 €. Naj omenimo tudi, da morajo biti dogovori zapisani v obliki notarskega zapisa, saj so le tako povsem veljavni.

Kako poteka nesporazumna ločitev oziroma ločitev s tožbo?

Če se zakonca nikakor ne moreta dogovoriti o bistvenih sestavinah in so njuna mnenja deljena, nastopi nesporazumna ločitev oziroma ločitev s tožbo. Težava nesporazumne ločitve je v tem, da se v praksi velikokrat zavleče tudi do nekaj let, v vsem tem času pa morata zakonca plačevati razne stroške, ki so vezani na odvetniške storitve. Seveda so stroški odvisni tudi od tarife odvetnika. Vsekakor svetujemo, da zakonca skušata najti skupni jezik in se odločita za sporazumno ločitev.

Kako poteka delitev premoženja po ločitvi?

Če sta zakonca v času trajanja zakonske zveze ustvarila skupno premoženje, se slednje ob ločitvi deli na dva enaka dela. Delitev premoženja se izvede na sodišču, in sicer na podlagi pogodbenega premoženjskega režima. V prvem koraku mora sodišče ugotoviti, kaj vse sodi v premoženjsko maso zakoncev. Pomembno je omeniti, da darila in premoženje, ki jih je eden od zakoncev pridobil pred zakonsko zvezo, pripadajo izključno njemu in ima nad njimi polno lastninsko pravico. Zakonca lahko dokažeta, da ima eden od njiju večji delež na skupnem premoženju. Odločitev sprejme sodišče, ki analiza dohodke posameznega zakonca, skrb za dom in družino, vodenje gospodinjstva, vzgojo otrok in ostalo. Delitev premoženja torej ni le objektivni proces, ampak se pri presojanju v zakup vzamejo tudi drugi dejavniki.

Kaj pa v primeru, ko imata zakonca skupne mladoletne otroke?

V omenjenem primeru morata zakonca najprej obiskati center za socialno delo. Center je zadolžen, da izvede pogovor z zakoncema in otroki ter napiše svoje mnenje. Slednje je obvezna priloga k predlogu za ločitev. Ena izmed možnosti je, da se staršema dodeli deljeno skrbništvo nad otroki. To v praksi pomeni, da imata enake pravice in dolžnosti do otrok ter da nihče ne plačuje preživnine, pri negi in skrbi zanje pa se dopolnjujeta. Druga možnost pa je, da skrbništvo dobi eden od staršev. V tem primeru mora drugi zakonec plačevati preživnino za otroka. Višina preživnine je stvar dogovora med zakoncema, pomembno pa je, da otroci nikakor niso oškodovani. Center za socialno delo se pri odločanju opira tudi na mnenje otrok.

Kako je z delitvijo premoženja ob ločitvi, če sta zakonca podpisala predporočno pogodbo?

Predporočna pogodba je zelo zaželen instrument, saj se z njo zakonca zavarujeta v primeru ločitve in delitve premoženja. Predporočna pogodba je zaželena predvsem takrat, ko ima eden od zakoncev več premoženja kot drugi in želi svoje premoženje zavarovati. V njej zakonca jasno definirata, na kakšen način se bo premoženje razdelilo v primeru ločitve. Predporočno pogodbo zapiše in hrani notar.

V katerih primerih je smiselno, da se v postopek ločitve vključi odvetnik?

Ločitev je pogosto precej čustven in neprijeten proces tako za zakonca kot tudi za otroke. Če želite, da se izvede hitro in stroškovno čim učinkoviteje, se je o možnostih najbolje posvetovati z odvetnikom za ločitve. Pomembno je, da opravite čim bolj kakovosten razgovor na centru za socialno delo, saj vam bodo tam zagotovo svetovali v skladu z otrokovo dobrobitjo. Da bi se izognili morebitnim neprijetnostim, vam bo tudi odvetnik svetoval, kako najbolje pristopiti k sodnemu sporazumu oziroma dogovoru.

Odvetnik za ločitve bo vsak par obravnaval individualno, saj ima vsaka zakonska zveza svoje posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri samem procesu ločitve. Odvetnik bo zagotovil ustrezne smernice, kako ločitev izvesti čim hitreje in čim bolj stroškovno učinkovito. Običajno je odvetnik tisti, ki najde najboljšo rešitev tako za zakonca kot tudi za otroke.