Nov Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je začel veljati konec februarja letos ureja varstvo prijaviteljev kršitev. Več si preberite na naslovu www.infocenter.si/zakon-o-zasciti-prijaviteljev/. Zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša važne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svoji delovni organizaciji, obenem pa definira tudi nove obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Prijavitelji kršitev so sedaj zaščiteni z novim zakonom. Ti posamezniki lahko prijavijo ali razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju in kršitvah predpisov v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali gre za delovanje v zasebnem ali javnem sektorju. Nov Zakon o zaščiti prijaviteljev zahteva, da se ne sme diskriminirati posameznikov, ki prijavljajo kršitve. Vsi subjekti v javnem in zasebnem sektorju, ki imajo več kot 50 zaposlenih, so zavezani k izvajanju zaščite prijaviteljev oziroma »žvižgačev« v organizaciji, zato je to obveza, ki jo morajo spoštovati.

Roki za vzpostavitev prijavnih poti in pomen zaščite prijaviteljev

Delodajalci, ki so zavezanci za vzpostavitev in implementacijo določil novega Zakona o zaščiti prijaviteljev, morajo za to poskrbeti v zakonsko določenih rokih. Za pravne subjekte, ki zaposlujejo med 50 in 249 delavcev, je rok za vzpostavitev prijavnih poti do 17. 12. 2023, medtem ko imajo pravne osebe z več kot 250 delavci in zavezanci v javnem sektorju na voljo 90 dni po uveljavitvi novega zakona, kar se je zgodilo 23.5.2023.

Prijavitelji so osebe, ki delijo podatke o nepravilnostih in kršitvah, ki se po njihovem mnenju dogajajo v organizaciji. Pogosto jih motivira zavezanost javnemu interesu. Pomembno je, da so prijavitelji zaščiteni in da ohranijo anonimnost, saj je to ključno za njihovo varnost. Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša pomembne novosti na področju zaščite prijaviteljev in varovanju njihove anonimnosti, kar je pomembno za spodbujanje prijav kršitev in izboljševanje moralnih in etičnih vrednot v organizacijah.

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Spodbujanje integritete in zaščita žvižgačev v organizacijah

V vsaki organizaciji, zasebni ali javni, lahko pride do nezakonitih dejavnosti, zlorabe integritete in kršitve prava, ki se kažejo v različnih oblikah kot so korupcija, goljufije, poslovne napake ali malomarnost. Če se takšni problemi ne obravnavajo, lahko povzročijo resno škodo javnemu interesu. Ljudje, ki delajo v organizaciji ali so z njo na kakršen koli način povezani, so pogosto prvi, ki izvedo za takšne dogodke. Ker so v takšnem položaju, so lahko v privilegiranem položaju, da o teh dogodkih obvestijo pristojne osebe, ki lahko ukrepajo in rešijo težave.

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 27. januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki je stopil v veljavo 22.2.2023. Prijavitelj ali žvižgač je v tem zakonu opredeljen kot zaposlen posameznik z visoko stopnjo integritete v organizaciji, ki razkrije kršitve, ki so nepoštene, neetične, diskriminatorne, neprimerne ali nezakonite in se pojavljajo v organizaciji. Ohranjanje anonimnosti in zaščita prijaviteljev sta izredno pomembna za njihovo varnost, saj je izpostavljenost takim situacijam lahko izjemno tvegana. Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev zato prinaša pomembne novosti ravno na področju zaščite in ohranjanja anonimnosti prijaviteljev, da bi spodbudil prijave kršitev in izboljšal moralno in etično vrednotenje organizacij.

Vzpostavitev integritete v organizacijah – ključ do moralnosti, poštenosti in uspeha

Z vzpostavitvijo integritete ima organizacija vzpostavljen mehanizem, ki omogoča zaznavanje kršitev in njihovo ustrezno reagiranje. Vzpostavitev integritete v organizaciji je ključnega pomena, saj organizacija s takšno ureditvijo deluje v skladu z moralnimi in pravnimi načeli, s čimer zagotavlja varnost in pravice za posameznike in samo organizacijo. Svetovanje o vzpostavitvi integritete v organizacijah je pomembno, saj je namenjeno spodbujanju kulturi razmišljanja v skladu z etičnimi standardi ter vzpodbujanju integritete in transparentnosti pri delovanju podjetja.

Vse prijavitelje kršitev ščiti Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki predstavlja ključni mehanizem na področju zaščite prijaviteljev in vzpodbuja moralne in etične vrednote v organizacijah, obenem pa varuje prijavitelje in jih spodbuja k odkrivanju in prijavi kršitev. Žvižgaštvo je ena najbolj učinkovitih metod za boj proti nepravilnostim, ki lahko negativno vplivajo na celotno družbo. Prijavitelje kršitev ščiti Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je zanje ključen, saj jim zagotavlja zaščito, hkrati pa spodbuja moralne in etične vrednote v organizacijah.

Spodbujanje integritete in zaščita prijaviteljev

Poleg tega pa je za integriteto pomembno, da oseba z visoko stopnjo integritete ravna skladno z moralnimi in etničnimi normami, ki veljajo v družbi ter veljavnim pravom, saj se s tem vzpostavlja visoka stopnja zaupanja v vsakem okolju, v katerega je vključena. Evropska komisija ocenjuje, da je izguba potencialnih koristi zaradi pomanjkanja zaščite prijaviteljev samo na področju javnih naročil vredna med 6 in 10 milijard evrov letno, kar dokazuje, kako pomembno je spodbujanje integritete in prijavljanje kršitev. Zaščita prijaviteljev je na ravni EU pomembna, saj prijavitelji aktivno odkrivajo in preprečujejo škodo, ki lahko negativno vpliva na javni interes, kot so goljufije, korupcija ali izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb.

Vzpostavitev in implementacija ustreznih pravnih procesov in prijavnih poti

Zagotavljanje skladnosti vaše organizacije z ZZPri je ključnega pomena, če želite preprečevati kršitve v organizaciji. Podjetje MD svetovanje nudi posebno ponudbo, ki je namenjena vzpostavitvi in implementaciji ustreznih pravnih procesov in prijavnih poti, ki zagotavljajo skladnost vaše organizacije z Zakonom o zaščiti prijaviteljev.

Med njihovimi storitvami so tudi vzpostavitev elektronskih notranjih prijavnih poti, aplikacija E-zaupnik, ki izpolnjuje zahteve vzpostavitve notranjih prijavnih poti, pravna podpora, izobraževanje in pomoč zaupniku. Poleg tega izvajajo celovito izobraževanje, ki je prilagojeno vaši organizaciji, kako implementirati ZZPri, ter pripravljajo interne akte, ki so potrebni za skladno delovanje v skladu z ZZPri.